Når hverdagen blir en maktkamp

Description:

Når hverdagen blir en maktkamp
Ekstrem kravavvisning/PDA, hva er det og hva gjør vi?

I Norge ble PDA, også kalt ekstrem kravavvisning, først og fremst løftet fram via innlegg og etter hvert egne grupper på Facebook, av pårørende som hadde orientert seg i utenlandsk litteratur og kurser, på leting etter en forklaring på sine barns atferd. Det var også slik forfatterne til denne boken møttes, Caroline som mor og administrator av den norske Facebook-gruppen for PDA og Torill som nysgjerrig fagperson med spesiell interesse for personer med autismespektertilstander.

Boken har to hoveddeler: en del med faglig utgangspunkt som beskriver hva PDA er, hvordan det skiller seg fra autismespektertilstander ellers og ikke minst hvilke strategier det er lurt å bruke når man støtter personer med PDA. I bokens andre del får vi en families historie og blir kjent med Henrik fra han ble født til han, når denne boken skrives, er 11 år.

Til slutt i boken har vi lagt ved den norske versjonen av kartleggingsskjemaet for PDA, samt referanser til bøker og nettsider.

Vi håper denne boken kan bidra til at PDA blir mer kjent i norske fagmiljøer og blant pårørende og at dette kan føre til enda bedre tilpassede tiltak og dermed bedre liv for de som har denne væremåten.

Authors: Torill Fjæran-Granum & Caroline Engh Persson

English Translation via Google Translate:

When everyday life becomes a power struggle:
Extreme claim rejection / PDA, what is it and what do we do?

In Norway, the PDA, also called extreme claim rejection, was first and foremost lifted via posts and after each of its own groups on Facebook, by relatives who had oriented themselves in foreign literature and courses, in search of an explanation of their children's behaviour. It was also the way the authors of this book met, Caroline as mother and administrator of the Norwegian Facebook group for PDA and Torill as curious specialist with special interest for people with autism spectra.

The book has two main parts: a part with a professional starting point that describes what the PDA is, how it differs from autism spectra or otherwise, and what strategies it is wise to use when supporting people with PDA. In the second part of the book we get a family history and get to know Henrik from being born until he is 11 years old when this book is written.

In the end of the book we have added the Norwegian version of the survey form for PDA, as well as references to books and web pages.

We hope this book can contribute to making PDA more widely known in Norwegian academic environments and among relatives and that this can lead to even better adapted measures and thus better lives for those who have this behaviour.

Authors: Torill Fjæran-Granum & Caroline Engh Persson

 

Find book via SPISS